TIETOSUOJASELOSTE

YLEISTÄ
Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Rekisterinpitäjinä toimii Siivouspalvelu Laventin ( Riitta Maliniemi Y- tunnus 3092672-8) tämän tietosuoja-selosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Siivouspalvelu Laventin
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:
Siivouspalvelu Laventin
Info@laventin.fi
Puh.

REKISTERIN NIMI
Asiakastiedot sopimus ja laskutuksen hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat itse yhteystietonsa antaneet siivousasiakkaat

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE
Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.
Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät
Siivouspalvelu Laventin
Sopimus ja Laskutustiedot Asiakkaat
- nimi, yhteystiedot, osoite ja puhnro, sähköposti osoite

ASIAKKAIDEN SOPIMUKSET JA LASKUTUTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT
Asiakkaiden laskutustietoja säilytetään verottajan / voimassa olevan kirjanpito lain määräämän ajan.
Sopimuksia säilytetään 1 vuosi sopimuksen loppu tai irtisanomis päivästä .

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT
Laskutustietoja luovutetaan laskutuspalvelu YRITYKSEN NIMI ja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN
Rekisterinpitäjä ei siirrä yhteystietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja-
asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET
Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tarkastus- ja siirto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.
Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.
Oikeuksien käyttäminen
Asiakkaat voivat pyytää tarkistamaan laskutustiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS
Henkilötiedot sijaitsevat pääasiassa henkilötieto/laskutusjärjestelmässä. Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjillä ja laskutus YRITYS ,jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää rekisteriä työtehtäviensä tekemiseen.
Tietokoneet ja järjestelmät on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistoilla.